NovaBench Crack 2019 เป็นโปรแกรมเปรียบเทียบองค์ประกอบสำหรับ Windows ตัวอย่างเหล่านี้แบ่งออกเป็น การทดสอบ GPU คำนวณการทดสอบรวมถึงการเรนเดอร์และรองรับ GPU การทดสอบไม่ได้ซับซ้อนว่าการทดสอบดิสก์จะเน้นที่อัตราการขับและ ...