NetBalancer Crack 9.12.9 เป็นโปรแกรม Windows สำหรับการตรวจสอบและควบคุมการรับส่งข้อมูลชุมชนใกล้เคียง เป็นไปได้ที่จะใช้ NetBalancer เพื่อวางหรืออัพโหลดลำดับความสำคัญความเร็วการถ่ายโอนสำหรับเกือบทุกแอปพลิเคชันและติดตามปริมาณการใช้งาน แบนด์วิธการจราจรจะได้รับโดย ...